Nordic Issuing

Nordic Issuing - en engagerad och pålitlig partner

Om Nordic Issuing

Nordic Issuing

Nordic Issuing

Nordic Issuing startade upp under pandemin 2020 med ett team på fem personer. Vi är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Kontoret är etablerat på Stortorget 3 i Malmö och vi är totalt sju medarbetare. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut och clearing medlem i den svenska värdepapperscentralen Euroclear och den danska värdepapperscentralen VP Securities A/S. Som emissionsinstitut hjälper vi noterade och onoterade bolag med olika bolagshändelser. Såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner och riktade emissioner. Våra tjänster är främst administrativa och vi projektledare våra tjänster från start till mål. Vi är en engagerad partner som gör vårt bästa för att kunde ska känna sig trygg genom hela processen. En börsnotering är ofta en väldigt stor händelse i ett bolags livsresa och det är därför viktig att kunden känner sig säker på de parter som är involverade. Vi håller kunden hårt i handen under hela vägen.

 

Hållbarhet och långsiktighet

För oss på Nordic Issuing är det viktigt att arbeta hållbart och därmed långsiktigt. Vi jobbar för en god företagskultur och att alla medarbetare ska trivas och kunna jobba hos oss under en lång period. Vi ger därför våra medarbetare stora möjligheter till att utvecklas i snabb takt och ta mycket ansvar men lägger också stor vikt vid att kunna ha ett fungerade liv utanför arbetsplatsen.

Vi har ett stort fokus på IT och digitalisering för att effektivisera våra processer för våra kunder, investerare men också för oss själva. Emissionsstjänster har historiskt varit ett område med stora inslag av manuella processer och handpåläggning, med stora risker för att det kan bli fel. Vi har därför automatiserat nästintill alla våra processer för att skapa ett säkrare och mer hållbarhet arbete.

 

Vision

Vår vision är att bli Nordens ledande emissionsinstitut och vi är på god väg. Vi är det enda svenska emissionsinstitut som är verksamt både i Sverige och i Danmark och under förra året genomförde vi flest företrädesemissioner av alla emissionsinstitut i Sverige.

 

Mission

För att nå vår vision arbetar vi för att vara en engagerad och pålitlig partner för nordiska transaktioner. Våra värdeord: engagemang, expertis och tillit speglar allt arbete vi gör och hjälper oss att nå våra målsättningar.

 

I kolumnen till höger kan du bland annat läsa om våra tillstånd, hur vi hanterar intressekonflikter samt våra allmänna villkor.

 

Legal information

Styrelsen i Nordic Issuing AB (”Bolaget”) har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Bolagets kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt. Styrelsen i Bolaget gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis. För mer information, se Bolagets Sammanfattning.