Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Abas Protect AB

Tillbaka till alla uppdrag

Abas Protect AB

28 sep - 18 okt 2022IPO

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

Verksamheten har sina rötter i den stängselfabrik Gottfrid Svensson etablerade i Hunnabo i Tranemo 1925. Erling Wendefors som tagit över verksamheten några år senar flyttade den 1937 till Ambjörnarp där den fortfarande finns kvar. ABAS Protects vision är att vara en ledande aktör när det gäller innovation för styrning och kontroll av områdesskydd vilket innebär att kunderna ska erhålla en ökad säkerhet men samtidigt en bättre tillgänglighet för personer som är behöriga till området. Det har inneburit att Bolaget utvecklat flera produkter så som skjutgrindar och vikportar som tekniskt ligger i framkant och rönt stort intresse på marknaden. Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Mellaneuropa. En tillväxt som i första hand ska organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Möt bolaget på Youtube här.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 28 sep - 18 okt 2022

Pris per unit: 12,50 SEK

Minsta anmälningspost: 500 units (motsvarande 6250,00 SEK)

Villkor: Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna av serie TO1 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst 12,5 MSEK

Planerad första dag för handel: 1 nov 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Teckna direkt via Nordnet här 

Emissionsdokument

  Memorandum Penningtvättsblankett

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).