Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Abera Bioscience AB

Tillbaka till alla uppdrag

Abera Bioscience AB

19 jan - 2 feb 2021IPO

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar vacciner baserat på sin patenterade plattformsteknologi. Abera, med huvudsäte i Solna, Stockholm, bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid VU University i Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB och besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles.

Genom BERA kan Bolaget förkorta produktionsprocessen och kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner. Bolaget har även en portfölj av vaccinkandidater baserade på BERA och i nuläget fokuserar Bolaget på två vaccinområden; pneumokocker (en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation) och immunonkologi (terapeutiska cancervaccin). Teknologin möjliggör dock vaccinutveckling inom andra områden och för närvarande utvecklas flera vaccinkandidater i externa forsknings-samarbeten, bl.a. inom Covid-19. Bolaget har i dagsläget en huvudkandidat inom pneumokockvaccin, Ab-01.12, och Bolagets målsättning är att i tidigt skede licensiera ut vaccinet med ytterligare målsättning om att det blir ett universellt pneumokockvaccin.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 19 januari - 2 februari 2021

Pris per aktie: 6,90 SEK

Minsta teckningspost: 750 aktier

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Planerad första dag för handel: 24 februari 2021

Aktiens ISIN: SE0015245097

Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission

Till skillnad från dagens vaccin produceras Aberas universella pneumokockvaccin-kandidat, Ab-01.12, på ett annat sätt som tar en till tre veckor genom en välbeprövad och enkel fermenteringsprocess samt ett fåtal reningssteg. Tidseffektiviteten har sin grund i att Abera har färre olika komponenter i sina vaccin. Därtill produceras flera av dessa komponenter i en och samma process. Vidare kan ett universellt vaccin som täcker samtliga pneumokock-serotyper, som Aberas kandidat Ab-01.12, innebära en reducering i användandet av antibiotika och därmed minska spridningen av antibiotikaresistenta pneumokocker.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).