Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Aerowash AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Aerowash AB (publ)

27 maj - 11 jun 2021Företrädesemission

Aerowash AB (publ) är utvecklare och tillverkare av automatiserade robotar för tvätt av flygplan. De strävar efter att effektivisera städningsprocessen för att minimera flygplanens stillestånd samtidigt som tvättresultaten och arbetsförhållandena för ditt marktjänstpersonal förbättras.

Bolaget erbjuder flygplanstvättutrustning och tjänster för flygindustrin globalt. Deras utbildningsteam har över tio års erfarenhet av externa rengöringstjänster för flygplan.

Aerowash AB (publ) strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa tekniska lösningen idag och i framtiden. Deras FoU-avdelning arbetar nära kunder såväl som med deras utbildnings- och serviceteam som har ovärderlig erfarenhet.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 26 maj 2021

Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2021

Handel med teckningsrätter: 28 maj - 8 juni 2021

Villkor: De som på avstämningsdagen den 26 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Aerowash AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Pris per B-aktie: 8,50 SEK

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 11 juni 2021.

B-aktiens ISIN: SE0009346299

Handel med BTA B: F.r.o.m. 28 maj 2021 tills dess att nyemissionen registrerats på Bolagsverket.

Erbjudandet omfattar högst 2 938 127 B-aktier, motsvarande cirka 24,9 MSEK.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).