Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Aptahem AB

27 aug - 10 sep 2021Företrädesemission

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Syftet är att möta det globala behovet av läkemedel inom dessa tillstånd.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 augusti - 10 september 2021

Teckningskurs: 4,80 SEK per unit

Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 7

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter sker på Spotligth Stock Market under perioden 27 augusti - 7 september 2021

Emissionsvolym: 61,8 MSEK

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).