Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Beowulf Mining plc

Tillbaka till alla uppdrag

Beowulf Mining plc

9 feb - 23 feb 2023Företrädesemission

Teckning med stöd av rätter

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXX XXXX). Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna.

Teckning utan stöd av rätter

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde (har din teckning med förtärde registrerats via din bank behöver du teckna utan företräde via din bank för att ta del av förturen).

Det här händer efter teckningstiden

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTA till dig som kommer att omvandlas till depåbevis när emissionen är registrerad på Bolagsverket. Registreringen på Bolagsverket är beroende på myndighetens handläggningstid och kan därmed variera i tid.

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på ”Skapa konto” (om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet).
  2. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information.
  3. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta enligt penningtvättslagen.
  4. För att teckna dig i emissionen går du till ”Erbjudande” och klickar på ”Visa” vid aktuellt erbjudande.
  5. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.
  6. Slutför

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 6 februari 2023

Teckningstid: 9 februari – 23 februari 2023

Teckningskurs: 0,27 SEK per depåbevis

Företrädesrätt: Kvalificerade depåbevis-innehavare äger företrädesrätt att teckna nya depåbevis i förhållande till deras befintliga innehav av depåbevis. Kvalificerade depåbevisinnehavare kommer att erhålla Svenska teckningsrätter. För varje depåbevis som innehas på avstämningsdag för företrädesemissionen den 6 februari 2023 erhålls en svensk teckningsrätt. Innehavare av svenska teckningsrätter kommer för varje innehav av två (2) svenska teckningsrätter ha rätt att teckna ett (1) nytt depåbevis.

Erbjudandets omfattning: Maximalt 316 681 938 nya depåbevis, motsvarande ca 85,5 MSEK.

Handel med teckningsrätter: 9 februari – 20 februari 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).