Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Brain+ A/S

2 okt - 16 okt 2023Optionsinlösen TO 2

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 oktober - 16 oktober

Pris per aktie: 0,20 DKK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 12 oktober 2023

Erbjudandets omfattning: 28,542,348 nya aktier

Villkor: Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Marknadsplats: Nasdaq First North Copenhagen

Rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Tegningsformular TO 2

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).