Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bricknode Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Bricknode Holding AB

22 okt - 1 nov 2021IPO

Bricknode är ett svenskt SaaS-bolag ”Software as a Service” som erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag.

Bricknode grundades 2010 för att möjliggöra för finansiella tjänsteföretag att tillgängliggöra värdefulla finansiella produkter till allmänheten. Genom att använda ny, molnbaserad, teknik har bolaget kunnat skapa kostnadseffektiva verktyg och tjänster samt möjliggöra nätverkskopplingar mellan sina kunder.

Grundaren har byggt ett flertal FinTech-tjänster genom åren och istället för att utveckla ett nytt ”operativsystem” varje gång för att ta hand om den basala hanteringen för exempelvis konton, transaktioner och kunder, har Bolaget utvecklat ett gemensamt operativsystem för administration av finansiella produter och tjänster – Bricknode Core. Ovanpå detta har Bolaget vidare byggt specialiserade applikationer inom värdepappersmäkleri, inlåning/sparande, utlåning och fondadministration.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 oktober - 1 november 2021.

Erbjudandepris: 21,80 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 300 aktier motsvarande 6 540,00 SEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 376 146 aktier samt en övertilldelningsemission om yttterligare högst 458 715 aktier. De nyemitterade aktierna motsvarar en emissionslikvid om cirka 30 MSEK (exklusive övertilldelning motsvarande 10 MSEK) före emissionskostnader.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance

Emissionsdokument

  Prospekt Penningtvättsformulär

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).