Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Carbiotix AB

19 maj - 2 jun 2022Företrädesemission

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 13 maj 2022

Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 13 maj 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Varje unit består av sju (7) nyemitterade aktier samt sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningskurs: 55,30 SEK

Erbjudandets omfattning: Max 362 753 units vilket motsvarar ca 20 MSEK

Handel med uniträtter: 19 maj - 30 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Kunder hos Avanza tecknar direkt här.

Kunder hos Nordnet tecknar direkt här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).