Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

CS Medica A/S

18 aug - 1 sep 2022Optionsinlösen

CS Medica utforskar cannabinoidernas potential i utvecklingen av medicinsk utrustning för att tillgodose behoven hos patienter som lider av smärta, autoimmuna tillstånd eller symtom relaterade till störd homeostas. Utöver det utvecklar bolaget kosmetika med cannabisegenskaper.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 18 aug - 1 sep 2022

Pris per aktie: 9,30 DKK

Handel med teckningsoptioner TO 1: Till och med 30 aug 2022

Erbjudandets omfattning: Maximalt 1 160 800 teckningsoptioner av serie TO 1

Likviddag: 1 sep 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).