Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DecideAct A/S

22 aug - 4 sep 2023Företrädesemission

Teckna värdepapper med företrädesrätt

Att teckna värdepapper med företrädesrätt innebär att du äger värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig med företrädesrätt.

Teckna värdepapper utan företrädesrätt

Att teckna värdepapper utan företrädesrätt innebär att du inte äger några värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig utan företrädesrätt. Om din bank inte kan hantera teckningen elektroniskt i sitt system, kan du, om du är en dansk investerare, fylla i blanketten som finns under ”Emissionsdokument” till höger och skicka in till din bank. Som svensk investerare ska teckning ske via din bank.

Om du har ett konto hos Nordnet, teckna aktier här.

Om du har ett konto hos Avanza, teckna aktier här.

Läs mer på bolagets webbsida.


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 21 augusti 2023

Teckningstid: 22 augusti - 4 september 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 2,00 DKK per aktie

Erbjudandets omfattning: 6.014.193 aktier

Handel med teckningsrätter: 18 augusti - 31 augusti 2023

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Finansiell rådgivare: Gemstone Capital A/S

Emissionsdokument

  Tegningsformular

  Investment brochure

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).