Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DexTech Medical AB

Tillbaka till alla uppdrag

DexTech Medical AB

8 dec - 22 dec 2021Företrädesemission

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 3 december 2021

Teckningstid: 8 december - 22 december 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 3 december 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt at teckna aktier i Företrädesemmissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie

Erbjudandes omfattning: Högst 4 476 141 aktier motsvarande cirka 58,2 MSEK

Handel med teckningsrätter: 8 december 2021 - 17 december 2021

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Fondkommission

Teckna aktier direkt via Avanza här

Teckna aktier direkt via Nordnet här

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).