Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Ecorub

31 maj - 15 jun 2021Företrädesemission

EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material benämns ‘ThermoPlastic Recycled Rubber’ (TPRR). EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och gummiprodukter.

Med lång erfarenhet och know-how tar sig EcoRub an utmaningen att tillsammans med produkttillverkande industrier och företag lösa problemet med ökad resurskonsumtion och avfall genom en cirkulär affärsidé.

EcoRubs olika TPRR-material utvecklas i ett brett spann av materialegenskaper för att genom olika produktionstekniker (formsprutning1, strängsprutning2, kalandrering3, gjutning etc.) kunna ersätta allt från hårda plast- till mjuka gummimaterial.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 24 maj 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter var den 20 maj 2021 och första dag exklusive rätt att erhålla Uniträtter var den 21 maj 2021.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i EcoRub AB äger företrädesrätt att teckna Units. För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie B. Fyra (4) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i respektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,024999 kronor per aktie.

Teckningsoption: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 14 mars – 25 mars 2022 konvertera till en (1) B-aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 februari – 4 mars 2022.

Teckningstid: 31 maj – 15 juni 2021.

Teckningskurs: Tjugo öre (0,20 SEK) per unit.

Handel med Uniträtter: Handel med Uniträtter av serie B kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 maj – 10 juni 2021.

Handel med BTU: Betalda tecknade Units, BTU, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 31 maj 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2021.

Överteckningsoption: Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 8 000 000 Units, vilka emitteras till samma villkor som företrädesemissionen. Överteckningsoptionen tilldelas i första hand de som gjort teckningsåtagande i emissionen och i andra hand de som tecknats Units med stöd av Uniträtter. I tredje hand tilldelas övriga som tecknat Units.

Antal Units i erbjudandet: Högst antal Units i erbjudandet är 54 881 457 Units, inklusive överteckningsoptionen.

Emissionsvolym: Vid fulltecknad emission tillförs EcoRub AB 9,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK. Vid nyttjande av överteckningsoptionen kan Bolaget tillföras ytterligare 1,6 MSEK.

Värdering av bolaget: Med en teckningskurs om 0,20 SEK blir värderingen av EcoRub AB 37,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 0,281 SEK, den 14 maj 2021 innebär det en rabatt om 29 procent.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).