Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB

7 jun - 21 jun 2021Företrädesemission

Eurocine Vaccines utvecklar vacciner för humant och veterinärt bruk. Bolaget identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinantigen för fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, patentskydd samt teknisk genomförbarhet. Vaccinerna utvecklas baserat på bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™.

Eurocine Vaccines är noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade kapitaliseringen genomförs i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen att finansiera affärsutveckling, dels med syftet att förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten och dels för att identifiera samt utvärdera ytterligare vaccinkandidater.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 3 juni 2021.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Teckningstid: 7 juni - 21 juni 2021

Teckningskurs: 8,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: 3 947 706 units

Handel med uniträtter: 7 juni – 16 juni 2021.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
  • Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).