Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB

2 maj - 17 maj 2024Optionsinlösen

Eurocine Vaccines AB

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 maj - 17 maj 2024

Pris per aktie: 0,03 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 15 maj 2024

Erbjudandets omfattning: Högst 96 239 286 teckningsoptioner av serie TO 5

Likviddag: 17 maj 2024

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).