Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Flat Capital AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Flat Capital AB (publ)

1 mar - 16 mar 2022Företrädesemission

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning.

Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital till entreprenörsledda bolag som annars kan vara beroende av investerare med kortare tidshorisont. Flat Capital är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Bolagets erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag som en naturlig följd av Bolagets bas.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 25 februari 2022

Teckningstid: 1 mars- 16 mars 2022

Företrädesrätt: För en (1) befintlig B-aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier i Erbjudandet.

Teckningskurs: Teckningskursen är 20 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 9 499 716 nyemitterade B-aktier i Bolaget till teckningskursen 20 SEK, motsvarande en emissionslikvid om cirka 190 MSEK vid fulltecknande.

Handel med teckningsrätter: 1 mars - 11 mars 2022

Marknadsplats: First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Augment Partners AB

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).