Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Fluicell AB

2 jun - 16 jun 2023Optionsinlösen TO 4

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se  

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 juni- 16 juni 2023

Pris: 1,42 SEK per aktie

Handel med teckningsoptioner: 2 juni - 14 juni 2023

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

Likviddag: 16 juni 2023

Marknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).