Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

I Love Lund AB

23 sep - 23 sep 2022Direktnotering

KOMMANDE DIREKTNOTERING

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas.

Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Det senare innebär dels att portföljen kommer att vara viktad mot mindre, ofta onoterade bolag med god innovationshöjd och att bredden i portföljen ska bidra till att hitta morgondagens tillväxtföretag som ska bära Lund framåt i kommande decennier. En röd tråd är att bolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns i Bolaget och dess nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning. I grunden agerar vi således inte operativt i de enskilda portföljinnehaven. Bolaget har idag åtta anställda, ledamöter, konsulter och studenter i den operativa verksamheten, inklusive CFO på konsultbasis, motsvarande knappt tre helårsanställda i medelantal.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Noteringsdag: 23 september 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Projektledare: Nordic Issuing

Emissionsdokument

  Memorandum Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).