Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Initiator Pharma A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Initiator Pharma A/S Teckna här

16 jun - 30 jun 2022Företrädesemission

Initiator Pharma A/S är ett danskt kliniskt biovetenskapligt företag som utvecklar innovativa läkemedel som riktar sig mot viktiga ouppfyllda medicinska behov inom det centrala och perifera nervsystemet.

Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program – de kliniska programmen IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion av psykogent respektive organiskt ursprung, och särläkemedelsprogrammet IPTN2021 för Trigeminusneuralgi, ett allvarligt neuropatisk smärttillstånd.

Initiativtagare startade som ett spin-out-företag från Saniona AB tillsammans med Dr Claus Olesen, Dr Dan Peters, Professor Ulf Simonsen och Dr Mikael Thomsen, med affärsidén att vidareutveckla en familj av läkemedelskandidater baserad på s.k. MRT-teknik (Monoamine Reuptake Inhibitor). Tekniken syftar till att hämma återupptaget av monoaminer i kroppens nerver och därigenom öka dopaminnivåerna i olika delar av hjärnan och kroppen. Dopamin är en viktig neurologisk signalsubstans och genom att öka dopaminnivån kan en rad olika sjukdomar behandlas. Samtliga grundare av Initiator har lång och gedigen erfarenhet av preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och är även världsledande forskare inom erektil dysfunktion och MRT-teknik, vilket ligger till grund för bolagets läkemedelskandidater.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 10 juni 2022

Teckningstid: 16 juni - 30 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs: 7,50 SEK

Erbjudandets omfattning: 5 463 426 aktier

Handel med teckningsrätter: 16 juni - 27 juni 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance AB

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).