Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Initiator Pharma A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Initiator Pharma A/S

12 jul - 26 jul 2021Företrädesemission

Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudsakliga kliniska fasttillgångar är IPED2015, avsedd för patienter med erektil dysfunktion, och IP2018, för behandling av psykogen erektil dysfunktion.

Behandlingarna representerar båda förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk erektil dysfunktion och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på eller inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Initiator Pharma riktar sig mot de patienter som inte svarar på den standardiserade behandlingen, en marknad på ca 100 miljoner män år 2025 där nuvarande terapier erbjuder mycket begränsade möjligheter att upprätthålla ett normalt sexliv. Läkemedelskandidaten IPED2015 verkar genom en ny mekanism riktad mot centrala neurotransmittorer. Förutom att erbjuda en ny mekanism med potential att hjälpa icke-svarande på läkemedel ska IPED2015 sannolikt minska biverkningarna av den nuvarande behandlingen.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 5 juli 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 5 juli 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear på avstämningsdagen erhåller teckningsrätter genom Euroclears system. Aktieägare vars aktier inte är registrerade hos Euroclear på avstämningsdagen erhåller teckningsrätter via VP Securities system.

Teckningsperiod: 12 juli - 26 juli 2021

Teckningskurs: 3,70 SEK per aktie för Euroclear-aktieägare och 2,72 DKK för VP Securities-aktieägare. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Den totala omfattningen av utgivna aktier uppgår till högst 7 958 628, motsvarande cirka 29,4 MSEK

Handel med teckningsrätter: 12 juli - 21 juli 2021. Endast teckningsrätter som utfärdats genom Euroclear kommer att kunna handlas på Spotlight Stock Market. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 26 juli 2021 eller avyttras senast den 21 juli 2021 för att inte förfalla värdelösa.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Värdering (pre-money): Cirka 132,5 MSEK

Emissionsdokument

  Prospekt (Eng) Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).