Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Inuheat Group AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Inuheat Group AB (publ)

1 feb - 15 aug 2021Optionsinlösen

Inuheat affärside är att utveckla och sälja systemet Inuheat Wearable Heating Platform (IWHP) till producenter inom konfektionsindustrin. Bolaget säljer sina komponenter och digitala tjänster till klädtillverkare, som integrerar värmesystemet i delar av den egna klädkollektionen. Slutligen säljs den färdiga produkten via återförsäljare och distributörer till slutkonsument. Företaget har sitt säte i Hovås.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 februari - 15 augusti

Teckningskurs: 1,00 SEK

Handel med teckningsoptioner: Ingen organiserad handel

Erbjudandets omfattning: Tre (3) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 15 augusti 2021

Emissionsdokument

  Anmälningssedel

  Subscription form

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).