Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Lipigon Pharmaceuticals AB

Tillbaka till alla uppdrag

Lipigon Pharmaceuticals AB

3 jun - 17 jun 2022Företrädesemission

Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet och baseras på över 50 års forskning inom lipidbiologi (fetter). Totalt har cirka 50 SEKm investerats i bolaget sedan start, varav 36 SEKm utgjorts av kontanta aktieemissioner och 14 SEKm av projektstöd från bland annat EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna. Sedan dess har flera viktiga milstolpar nåtts, inklusive samarbeten och viktiga steg i utvecklingsprojekten. Under 2019 flyttade Lipigon från universitetet till egna laboratorier och kontor. Idag arbetar åtta personer i bolaget, motsvarande cirka sex heltidstjänster.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 1 juni 2022

Teckningstid: 3 juni - 17 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Teckningskurs: 2,15 SEK

Erbjudandets omfattning: Maximalt 11 679 474 aktier vilket motsvarar ca 25 mSEK

Handel med teckningsrätter: 7 juni - 14 juni 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance

Teckna aktier via Avanza här

Teckna aktier via Nordnet här

 

Emissionsdokument

  PTV Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).