Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Luxbright AB

4 apr - 19 apr 2022Företrädesemission

​Luxbright är ett teknikföretag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera en ny generation röntgenrör.

Genom patenterad teknologi erbjuder företaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att förbättra och skydda liv genom att möjliggöra röntgenbilder med högre upplösning. Bolagets röntgenrör är ett kraftfullt, stabilt och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör.

I januari meddelade Bolaget att Luxbright tagit fram en fungerande prototyp på ett röntgenrör med kall katod. Ett kallkatodrör kan liknas vid röntgenbranschens LED och innebär flera fördelar, bland annat att det inte finns något behov av ett skrymmande och energislukande kylsystem. Det minskar direkt energiförbrukningen och har dessutom potentialen att göra systemen mindre och mer mobila.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 30 mars 2022

Teckningstid: 4 april - 19 april 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 30 mars 2022 var registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Luxbright.

Teckningskurs: 2,20 SEK

Erbjudandet omfattning: Företrädesemission om maximalt 11 482 602 aktier vilket motsvarar, vid fulltecknad, en total emissionsvolym om cirka 25,2 MSEK

Handel med teckningsrätter: 4 april - 12 april 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: North Point Securities

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).