Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Modus Therapeutics Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Modus Therapeutics Holding AB

29 jun - 13 jul 2021IPO

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin för sjukdomar med högt ouppnådda medicinska behov. Bolagets fokus på kort sikt är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd.

Patienter som drabbas av sepsis riskerar att utveckla septisk chock och multiorgansvikt. Septisk chock är en av de vanligaste dödsorsakerna på intensivvårdsavdelningar med en mortalitet som vanligtvis överstiger 30 procent. Det finns för närvarande ingen specifik farmaceutisk behandling tillgänglig för behandling av sepsis. Detta gör tillståndet till ett av de mest kostsamma att behandla inom sjukhusvården. År 2019 uppskattades USA:s vårdkostnader för patienter med sepsis till 23 miljarder USD.

Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin har dokumenterats i en rad prekliniska och kliniska studier och täcks av patentskydd fram till minst 2032. Ny preklinisk forskning, genomförd i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet, har visat att sevuparin avsevärt mildrar effekterna av den typ av allvarlig systemisk inflammation som bland annat förekommer i samband med sepsis.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 juni - 13 juli 2021

Teckningskurs: 6,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,40 per aktie. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Courtage utgår ej.

Minsta förvärv: 1000 units vilket motsvarar 6 400 SEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 156 300 units vilket motsvarar 5 156 300 aktier och 5 156 300 teckningsoptioner. Det totala Erbjudandebeloppet uppgår till högst cirka 33 MSEK.

Värdering (pre-money): Cirka 70,04 MSEK

Notering på Nasdaq First North Growth Market: 22 Juli 2021

Teckna units i Modus Therapeutics Holding AB

För att anmäla intresse om förvärv av units i Modus Therapeutics IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av units i Modus Therapeutics:

Nordnet (Sverige): www.nordnet.se

Nordnet (Danmark): www.nordnet.dk

Nordnet (Norge): www.nordnet.no

Nordnet (Finland): www.nordnet.fi

Avanza: www.avanza.se

Teckningsoption TO 1

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om lägst 7,30 kronor till högst 8,80 kronor per aktie kontant. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.  Avrundning ska ske till närmaste heltal öre. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 19 maj till och med den 9 juni 2022. 

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).