Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

MovebyBike Europe AB

Tillbaka till alla uppdrag

MovebyBike Europe AB

28 nov - 19 dec 2023Uppköpserbjudande

MoveByBike Europe AB (publ), org.nr. 556967-8674, (”MoveByBike”, ”Bolaget” eller ”Köparen”) har ingått avtal gällande villkorat förvärv av aktier i budbolaget Bzzt AB (publ), org.nr. 556989-1020, (”Bzzt”) för en maximal köpeskilling om cirka 23,3 MSEK, som avses betalas med nyemitterade aktier i MoveByBike.

MoveByBikes förvärv av aktier i Bzzt är villkorat av följande:

  1. att den av MoveByBike pågående DD av Bzzt utfaller med ett för MoveByBike tillfredsställande resultat;
  2. att aktieägare representerande lägst 67 procent av samtliga utestående aktier i Bzzt (såväl röster som kapital) accepterar att överlåta sina aktier till MoveByBike;
  3. att det vid en extra bolagsstämma i MoveByBike fattas beslut att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera aktier i MoveByBike till de aktieägare som accepterat att överlåta sina aktier i Bzzt till MoveByBike, samt att emissionen registreras hos Bolagsverket; samt
  4. att de aktieägare i Bzzt som överlåter sina aktier i Bzzt till MoveByBike, i samband med en framtida företrädesemission i MoveByBike, säkerställer att det utfärdas teckningsåtaganden gentemot MoveByBike intill ett lägsta belopp om SEK 10 000 000.

Fullständigt pressmeddelande hittar ni här.

Anmälan ska göras genom den bank där du förvarar dina aktier i Bzzt.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Acceptperiod: 28 november - 19 december 2023

Pris per aktie i MovebyBike: 0,80 sek

Villkor: Femton (15) aktier i Bzzt ger sjuttiosju (77) aktier i MovebyBike

Emissionsdokument

  Anmälningssedel

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).