Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Pharmiva AB

12 sep - 26 sep 2022Företrädesemission

Pharmiva är ett svenskt femtech bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år.  Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Lanseringen av Vernivia®, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa. Pharmivas medarbetare har tillsammans en bred Life Science erfarenhet och kunskap inom terapiområdet samt produktutveckling.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 september 2022

Teckningstid: 12 september - 26 september 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 7 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) ny aktier.

Teckningskurs: 1,80 SEK

Erbjudandets omfattning: 5 489 648 aktier

Handel med teckningsrätter: 12 september - 21 september 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).