Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polynom Investment AB

Tillbaka till alla uppdrag

Polynom Investment AB

23 maj - 7 jun 2022Företrädesemission

Polynom är ett investmentbolag. Bolaget ska i huvudsak genomföra investeringar som har en hög avkastningspotential i förhållande till risken.

Polynoms huvudsakliga verksamhet består i att genomföra långsiktiga investeringar där majoriteten ska ha en hög avkastningspotential och en hanterbar risk. Polynom Investment är ett internationellt investmentbolag som investerar i scaleups i Sverige och Europa med syfte för att göra småsparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15 %.

Erbjudandet om teckning gäller enbart för den som på avstämningsdagen ägt A- eller B-aktier i bolaget.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 18 maj 2022

Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2022 äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissonen i relation till tidigare innehav, varvid två (2) A- eller B- aktier ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till tecknings av en (1) ny C-aktie.

Teckningskurs: 1,00 SEK

Erbjudandets omfattning: Högst 587 855 aktier vilket motsvarar ca 590 000 SEK

Emissionsdokument

  Prospekt Penningtvättsblankett (AML)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).