Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

RhoVac AB

15 jun - 15 jul 2022Konverteringsperiod av konvertibler

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. Företagets primära fokus är att utveckla en cancerterapi som förhindrar eller begränsar metastasering (spridning) i olika cancerformer. RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och bolaget har varit listat sedan 2016 på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Konverteringsperiod: 15 juni - 15 juli 2022

Konverteringskurs per aktie: 40,00 SEK

Handel med konvertibler: Till och med 13 juli 2022

Erbjudandets omfattning: Högst ca 25 mSEK

Likviddag: 15 juli 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  PTV-blankett Anmälningssedel

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).