Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

RhoVac AB

17 mar - 31 mar 2022Företrädesemission

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. Företagets primära fokus är att utveckla en cancerterapi som förhindrar eller begränsar metastasering (spridning) i olika cancerformer. RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och bolaget har varit listat sedan 2016 på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 11 mars 2022

Teckningstid: 17 mars 2022 - 31 mars 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 11 mars 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units, en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Sextioen (61) uniträtter ger rätt att teckna (1) unit bestående av två (2) konvertibler. Varje konvertibel berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskurs: 80,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: Högst 624 494 konvertibler vilket motsvarar cirka 25 MSEK

Handel med uniträtter: 17 mars 2022 - 28 mars 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Kunder hos Avanza tecknar här

Kunder hos Nordnet tecknar här

Emissionsdokument

  Teaser (SE) Memorandum

  Teaser (EN)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).