Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Sensidose AB

19 apr - 3 maj 2022IPO

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som har utvecklat ett innovativt system för att kunna erbjuda individualiserad behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolaget är aktuella med det egenutvecklade läkemedlet Flexilev®, som i kombination med Sensidose egentillverkade doseringsappart MyFID® kan säkerställa en preciserad individuell dosering vid sjukdomen. I EU finns det cirka 1,2 miljoner personer som har Parkinsons sjukdom, och enligt styrelsens bedömning har Sensidose en av de mest prisvärda metoderna för behandling av sjukdomen i avancerad fas. Behandlingen med Flexilev® och MyFID® är godkänd i elva länder och för närvarande planeras marknadsexpansion i Finland och Polen.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 19 april - 3 maj 2022

Kurs: 10,70 SEK per unit

Minsta anmälningspost: 400 units vilket motsvarar 4 280,00 SEK

Unit: En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

TO 1: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 265 000 units vilket motsvarar 4 530 000 aktier och 2 265 000 teckningsoptioner.

Värdering (pre-money): 40 MSEK

Planerad första dag för handel: 10 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Anmäl via Nordet: HÄR

Anmäl via Avanza: HÄR

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).