Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Serstech AB

7 maj - 21 maj 2021Företrädesemission

Serstech AB utvecklar instrument och mjukvara som främst används av säkerhetsmyndigheter som tull, polis och räddningstjänst världen över.

Instrumenten kan med hög precision identifiera över 14 000 olika ämnen, ofta genom förpackningsmaterial, vilket innebär att förpackningarna inte behöver öppnas. Detta är speciellt viktigt inom säkerhetsbranschen, som hanterar olika former av farliga kemikalier, såsom narkotika, sprängämnen och andra giftiga ämnen.

Efterfrågan av digitala handhållna verktyg fortsätter öka på säkerhetsmarknaden, och trots att det finns flera andra aktörer på marknaden är Serstech det snabbast växande. Konkurrensfördelarna talar för sig själv med sina mindre, lättare och mer kostnadseffektiva instrument. Även mjukvaran är betydligt mer kompetent och i mars 2021 lanserades två nya instrumentmodeller och en ny mjukvaruplattform.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 5 maj 2021

Teckningstid: 7 maj - 21 maj 2021

Handel med teckningsrätter: 7 maj - 18 maj 2021

Villkor: De som på avstämningsdagen den 5 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Serstech AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Pris per aktie: 1,95 SEK

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 21 maj 2021

Aktiens ISIN: SE0005365095

Handel med BTA: 7 maj 2021 - tills dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2021

Erbjudandet omfattar högst 12 572 412 aktier, motsvarande cirka 24,5 MSEK.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).