Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

SHT Smart High-Tech AB

Tillbaka till alla uppdrag

SHT Smart High-Tech AB

7 okt - 28 okt 2021IPO

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen. En större tillverkningsenhet är under uppbyggnad i Kina och beräknas vara klar under hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i SHT:s kinesiska dotterbolag. Föreliggande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation i Göteborg.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 oktober - 28 oktober

Teckningskurs: 11,00 SEK per Unit, vilket motsvarar 11,00 SEK per B-aktie. Varje Unit består av en (1) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Courtage utgår ej.

Minsta förvärv: 500 units vilket motsvarar 5 500,00 SEK

Emissionsvolym: 22 MSEK

Värdering (pre-money): 125,4 MSEK

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Första dag för handel: 18 november 2021

Emissionsdokument

  Memorandum Penningtvättsformulär

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).