Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Spotlight Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Spotlight Group AB

25 aug - 8 sep 2020IPO

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa.

Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav 125 noteringar. Sedan starten har en rad nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. För tillväxtbolagen har detta möjliggjort innovativa framsteg i form av till exempel utveckling av nya läkemedel, produkter och tjänster.

Koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag över 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, har också varit två helt avgörande verksamheter i koncernens utveckling. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 25 september - 8 oktober

Pris per aktie: 22,10 SEK

Minsta anmälningspost: 200 aktier

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Första dag för handel: Planerad till 15 september 2020

Aktiens ISIN: SE0014704763

Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 478 870 aktier, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Samtliga aktier är hänförliga till en säljande aktieägare, vilken ska avveckla hela sin verksamhet, varmed Spotlight Group inte tillförs något kapital i samband med erbjudandet.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,5 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK från bland annat Bolagets styrelse och koncernledning, samt ytterligare 4,1 MSEK från institutionella och private investerare), motsvarande cirka 52 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).