Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Stayble Therapeutics AB

Tillbaka till alla uppdrag

Stayble Therapeutics AB

3 feb - 17 feb 2021Företrädesemission

Diskogen kronisk ländryggssmärta är en handikappande sjukdom för patienter och medför stora kostnader för samhället. Steloperation eller proteskirurgi är idag det enda behandlingsalternativet för de patienter som inte svarar på smärtstillande preparat och fysioterapi. Stayble Therapeutics AB behandling, som har utvärderats i en klinisk fas 1b-studie, siktar på att ändra detta.

Staybles injicerbara läkemedel STA363 är för patienter som lider av diskrelaterad kronisk ländryggssmärta och som inte blir bättre med smärtstillande preparat eller sjukgymnastik. STA363 erbjuder ett alternativ inte bara när konservativ behandling inte hjälper utan också för patienter som inte har råd med eller inte lämpar sig för, alternativt inte vill genomgå ryggkirurgi.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 29 januari 2021

Teckningstid: 3 februari - 17 februari 2021

Handel med teckningsrätter: 3 februari – 15 februari 2021

Villkor: Aktieägare per avstämningsdagen den 29 januari 2021 erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie

Pris per aktie: 6,00 SEK

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 17 februari 2021

Aktiens ISIN: SE0013513652

Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission

Handel med BTA: 3 februari 2021 - fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen vilket beräknas ske i mitten av mars 2021

De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble Therapeutics AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.

Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).