Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

SynAct Pharma AB

Tillbaka till alla uppdrag

SynAct Pharma AB

6 apr - 22 apr 2022Företrädesemission

SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att lösa inflammation med hjälp av melanokortinets biologi. Selektiv aktivering av melanokortinsystemet kan hjälpa immunsystemet att lösa överdriven eller kronisk inflammation.

SynActs behandlingsstrategi är utformad för att selektivt verka antiinflammatoriskt och främja upplösning av inflammation utan att hämma immunsystemet, så att patienterna kan uppnå immunbalans och få ett liv bortom inflammationen.

Företaget utvärderar för närvarande AP1189 i två kliniska ”proof of concept”-prövningar (fas 2a) avseende reumatoid artrit (RA) respektive idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom), som bägge förväntas avläsas vid årsskiftet.  SynAct slutförde nyligen en ”proof of concept”-prövning (fas 2a) på patienter med covid‑19 för att påskynda återhämtningstiden efter andningspåverkan och förebygga svår respiratorisk insufficiens. Resultaten uppmuntrade till ytterligare utveckling.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 4 april 2022

Teckningstid: 6 april - 22 april 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 4 april 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 63,00 SEK

Erbjudandets omfattning: Maximalt 2 364 208 nyemitterade aktier vilket motsvarar ca 150 MSEK

Handel med teckningsrätter: 6 april - 19 april 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: ABG Sundal Collier

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).