Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Uequity One AB

9 aug - 22 sep 2021Kapitalandelslån

Bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 9 augusti - 15 september 2021

Pris per kapitalandelslån: 10 613,00 SEK

Nominellt belopp: 10 000,00 SEK

Courtage: Utgår ej

Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).