Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Vultus AB

14 sep - 5 okt 2023Optionsinlösen TO 2

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se  

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 september - 5 oktober 2023

Pris per aktie: 5,23 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 3 oktober 2023

Villkor: En (1) teckningsoption ger innehavare rätt att teckna 1,11 ny aktie

Likviddag: 5 oktober 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).