Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Ändring i bolagsordningen

Första steget för att kunna ansluta sig till Euroclear Sweden är att besluta om att ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Ett bolag kan enbart besluta om en ändring i bolagsordningen genom att hålla bolagsstämma, och måste därför skicka ut kallelser till sådan i enlighet med aktiebolagslagen. Efter att kallelsen till bolagsstämman gått ut och beslutet om ändringen har tagits på stämman skickas ändringen in till Bolagsverket för registrering.

Kontakta ett emissionsinstitut

Ett emissionsinstitut, som Nordic Issuing, hjälper bolaget under anslutningsprocessen. Vi kontrollerar bland annat att bolagets aktiebok är i sin ordning – vilket är en förutsättning för att genomföra anslutningen. Utöver detta behöver ni som bolag fylla i ett frågeformulär till Euroclear, intyga huruvida aktiebrev utfärdats eller inte samt inkomma med grundläggande uppgifter avseende bolaget och antalet aktieägare vid anslutningen. Vi sköter således allt praktiskt arbete och kontakten med Euroclear, för att tillse att rätt underlag finns på plats inför anslutningen.

Ansökan till Euroclear Sweden skickas

Det första steget i anslutningsprocessen efter det att emissionsinstitutet kontaktas är att skicka in en ansökningsblankett för anslutningen till Euroclear. Detta kompletteras med tidigare nämnda intyg avseende aktiebrev, frågeformulär, uppdaterad bolagsordning och årsredovisning. I vissa fall vill Euroclear även att ett bankintyg ska översändas från Bolagets bank – detta kan ta upp till tre veckor, vilket är en av anledningarna till att man som Bolag bör kontakta ett emissionsinstitut i god tid före planerad anslutning.
Aktieboken är en viktig del av ansökan. Denna ska föras enligt svensk aktiebolagslag (ABL). Innehållet ska föras över till Euroclear Swedens register och behöver således spegla hur aktieinnehavet för bolaget ser ut. Alla ändringar måste gå att spåra bakåt i tiden till när bolaget bildades.

Ansökan godkänns

När Euroclear Sweden godkänt ansökan tar de över hanteringen av aktieboken och överför den till sitt system. Bolaget är då officiellt ett avstämningsbolag, och ett steg närmare en eventuell börsnotering.

Fler artiklar från Nordic Issuing

FAQ - Hur du tecknar i en IPO
FAQ - Hur du tecknar i en IPO

Att teckna värdepapper i en börsnotering, så kallad IPO (Initial Public Offering) för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en IPO, och förhoppningsvis hittar du lite vägledning kring tillvägagångssättet. Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en IPO där Nordic Issuing agerar emissionsinstitut är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Avstämningsbolag
Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Börsnotering
Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.