Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

<br />
<b>Warning</b>:  Attempt to read property /home/nordicis/public_html/wp-content/themes/nordic-issuing/single-article.php on line 37
" />

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Ändring i bolagsordningen

Första steget för att kunna ansluta sig till Euroclear Sweden är att besluta om att ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Ett bolag kan enbart besluta om en ändring i bolagsordningen genom att hålla bolagsstämma, och måste därför skicka ut kallelser till sådan i enlighet med aktiebolagslagen. Efter att kallelsen till bolagsstämman gått ut och beslutet om ändringen har tagits på stämman skickas ändringen in till Bolagsverket för registrering.

Kontakta ett emissionsinstitut

Ett emissionsinstitut, som Nordic Issuing, hjälper bolaget under anslutningsprocessen. Vi kontrollerar bland annat att bolagets aktiebok är i sin ordning – vilket är en förutsättning för att genomföra anslutningen. Utöver detta behöver ni som bolag fylla i ett frågeformulär till Euroclear, intyga huruvida aktiebrev utfärdats eller inte samt inkomma med grundläggande uppgifter avseende bolaget och antalet aktieägare vid anslutningen. Vi sköter således allt praktiskt arbete och kontakten med Euroclear, för att tillse att rätt underlag finns på plats inför anslutningen.

Ansökan till Euroclear Sweden skickas

Det första steget i anslutningsprocessen efter det att emissionsinstitutet kontaktas är att skicka in en ansökningsblankett för anslutningen till Euroclear. Detta kompletteras med tidigare nämnda intyg avseende aktiebrev, frågeformulär, uppdaterad bolagsordning och årsredovisning. I vissa fall vill Euroclear även att ett bankintyg ska översändas från Bolagets bank – detta kan ta upp till tre veckor, vilket är en av anledningarna till att man som Bolag bör kontakta ett emissionsinstitut i god tid före planerad anslutning.
Aktieboken är en viktig del av ansökan. Denna ska föras enligt svensk aktiebolagslag (ABL). Innehållet ska föras över till Euroclear Swedens register och behöver således spegla hur aktieinnehavet för bolaget ser ut. Alla ändringar måste gå att spåra bakåt i tiden till när bolaget bildades.

Ansökan godkänns

När Euroclear Sweden godkänt ansökan tar de över hanteringen av aktieboken och överför den till sitt system. Bolaget är då officiellt ett avstämningsbolag, och ett steg närmare en eventuell börsnotering.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.