FAQ – Företrädesemission

FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Jag har aldrig tecknat aktier i en företrädesemission förut. Hur gör jag?

Beroende på om du äger aktier i Bolaget sedan tidigare eller inte är tillvägagångssättet lite olika.

Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare

Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare fungerar teckningen precis som vid en listningsemission, vilket innebär att du skickar in en anmälan för de antal aktier eller units du vill teckna. Om du blir tilldelad aktier eller units i företrädesemissionen kommer du att få en avräkningsnota (faktura) via email efter att teckningstiden är avslutad, som behöver betalas innan vi kan leverera nya värdepapper till dig.

Om du äger aktier i Bolaget sedan tidigare

Är du befintlig aktieägare i Bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier eller units i Bolaget. Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Det finns tre olika sätt att teckna på om du har företrädesrätt:

  1. Via banken

Detta gäller alltid dig som har dina tecknings- eller uniträtter på annan kontotyp än ett VP-konto, dvs. på värdepappersdepå, ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring), oavsett antal teckningsrätter du vill utnyttja för att teckna nya värdepapper. När du tecknar via banken skickar du inget underlag till Nordic Issuing, utan all kontakt sker med banken. Du ska alltså kontakta din bank direkt för att göra din teckning.

  1. Via emissionsredovisning

Äger du aktier i Bolaget sedan innan, som förvaras på ett VP-konto/servicekonto (konto som börjar med tre nollor), kommer du få ett inbetalningskort med information hemskickat till dig. På detta finns ett angivet belopp samt betalningsreferens som måste anges när betalningen görs. Betalningen görs via Bankgiro till Nordic Issuing, som efter inkommen betalning konverterar dina teckningsrätter till det antal värdepapper du är berättigad. Ingen anmälningssedel skickas till Nordic Issuing, utan inbetalningen via Bankgiro med angiven betalningsreferens räknas som anmälan. Anmälan genom betalning i enlighet med emissionsredovisning ska enbart göras om du önskar nyttja samtliga rätter som du tilldelats i samband med företrädesemissionen. Önskar du nyttja ett annat antal rätter än som anges på emissionsredovisningen ska alternativ tre (3) nedan användas.

  1. Via anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Om du inte önskar nyttja hela ditt innehav av rätter i företrädesemissionen skickar du in en anmälningssedel som anger hur många av dina rätter du vill nyttja för att teckna nya värdepapper. Samtidig betalning ska erläggas enligt anvisningar på anmälningssedeln. Viktigt att notera är att rätterna måste befinna sig på ett VP-konto om du önskar teckna värdepapper genom att skicka in en anmälningssedel med stöd av rätter. VP-kontot anges som referens vid inbetalningen. Ett VP-konto kännetecknas av att det alltid, utan undantag, börjar med minst tre nollor (000).

Hur gör jag för att teckna fler värdepapper utöver de teckningsrätter jag redan tilldelats?

Om du vill teckna fler värdepapper utöver det som ditt befintliga innehav berättigar dig till ska du göra en teckning via ”anmälningssedel utan stöd av rätter”. På denna anger du hur många aktier du tecknat genom nyttjande av dina befintliga rätter. Om emissionen skulle bli övertecknad har du på så vis större chans att erhålla tilldelning, då din teckning med stöd ger dig visst företräde framför de som tecknar helt utan stöd av teckningsrätter.

Jag vill vara 100% säker på att jag får alla de aktier jag vill teckna för, fast jag inte har teckningsrätter för alla. Hur gör jag?

Du kan köpa rätter på den marknadsplats där aktien handlas. Om du köpt fler teckningsrätter gör du en anmälan med stöd av teckningsrätter genom ett av ovanstående tillvägagångssätt.

Jag äger aktier i Bolaget men planerar inte att nyttja de rätter som mitt nuvarande aktieinnehav berättigar mig till. Behöver jag göra något?

Om du har teckningsrätter som du inte planerar att nyttja kan du antingen låta dem förfalla på det konto de förvaras, eller sälja dem. Om du inte säljer dem rensas de bort från ditt konto när teckningstiden är avslutad och tillfaller Bolaget vederlagsfritt för tilldelning till övriga tecknare. Om du inte önskar att de ska förfalla kan du sälja dina teckningsrätter på den marknadsplats där aktien handlas. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta kan du alltid be din bank om hjälp.

Jag har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter via Nordic Issuing men har inte fått någon avräkningsnota (faktura) än. Varför?

Avräkningsnotan skickas normalt via email några dagar efter avslutad teckningstid. Om du efter avslutad teckningstid inte har fått någon avräkningsnota har du förmodligen inte fått någon tilldelning. Ibland anges dock email-adressen på anmälningssedeln otydligt vilket gör att förseningar kan uppstå. Var därför alltid noggrann med att ange email-adress tydligt på anmälningssedeln.

Jag vill att mina aktier ska levereras till ett ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring). Hur gör jag?

Om du vill teckna nya värdepapper i en pågående företrädesemission som du önskar levererade till ett ISK eller KF vid eventuell tilldelning, ska teckning alltid göras via din bank.

Vad är en BTA?

När du har valt att utnyttja dina teckningsrätter får du i utbyte ”BTA” som betyder Betald Tecknad Aktie. Detta är ett tillfälligt instrument som du innehar tills dess att de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket.  Oftast pågår det en handel med BTA vilket innebär att du kan sälja och köpa BTA på marknadsplatsen där bolagets aktie är noterad.

När får jag mina aktier?

De BTA som du fått när du utnyttjat dina teckningsrätter omvandlas till ordinarie aktier när emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Du kan räkna med att det tar cirka fyra veckor från det att teckningstiden slutat tills dess att du får dina nya aktier.

Vad innebär en registrering på Bolagsverket?

Enligt aktiebolagslagen måste nya aktier som getts ut genom en företrädesemission registreras i aktiebolagsregistret. Aktiebolagsregistret tillhandahålls av myndigheten ”Bolagsverket”. För att registrera nya aktier måste all likvid för de tecknade aktierna vara inbetald och del blanketter skickas in som ska signeras av bolagets företrädare. Bolagsverkets handläggningstider varierar och det är därför svårt att veta exakt när registreringen kommer äga rum.

Varför tar det så lång tid innan jag får mina aktier?

Efter teckningstiden avslutats ska en hel del saker falla på plats. Dels ska emissionsinstitutet (Nordic Issuing) gå igenom alla anmälningar och göra en så kallad tilldelning (vem som får hur många aktier). Därefter ska avräkningsnotor skickas ut till de som blivit tilldelade aktier med teckning utan stöd av teckningsrätter. När alla betalningar kommit in ska uppgifter skickas in till Bolagsverket för registrering av de nya aktierna. Och sist men inte minst ska Euroclear Sweden omvandla BTA till ordinarie aktier efter att registreringen på Bolagsverket är färdig. Denna omvandling tar sju bankdagar att göra i Euroclears system.

Varför behöver jag skicka in en penningtvättsblankett tillsammans med min anmälan?

I vissa fall kan du behöva skicka in en penningtvättsblankett när du tecknar värdepapper. I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska alla som tecknar aktier eller annat värdepapper till ett värde som uppgår till 15 000 euro eller mer skicka in en penningtvättsblankett tillsammans med anmälan om teckning. Utöver detta ska även ett vidimerat ID skickas till Nordic Issuing

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing
Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.