Ordlista/förklaringar

<br />
<b>Warning</b>:  Attempt to read property /home/nordicis/public_html/wp-content/themes/nordic-issuing/single-article.php on line 37
" />

Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

Förklaringar/ordlista

Teckningsrätt (TR) – En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris. Om du har aktier i ett bolag sedan tidigare får du teckningsrätter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa teckningsrätter ger dig en företrädesrätt att teckna nya aktier i bolaget. Det kan förekomma handel av teckningsrätter.

Uniträtt (UR) – En uniträtt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya units vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris. Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du uniträtter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa uniträtter ger dig en företrädesrätt att teckna nya units i bolaget. Det kan förekomma handel av uniträtter.

Finansiellt instrumentEtt finansiellt instrument är en typ av värdepapper som är avsett för handel på en marknadsplats. Det kan vara till exempel aktier, obligationer, konvertibler, teckningsoptioner etc.

Värdepapper Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska eller digitala dokument med ett värde. Begreppet används ofta för instrument som aktier, fonder, derivat och obligationer.

Betald tecknad aktie (BTA) – BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. BTA konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTA kan vara föremål för handel på marknadsplatsen.

Betald tecknad unit (BTU) – BTU är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission av units innan det nya aktiekapitalet är registrerat. BTU konverteras automatiskt till en aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTU kan vara föremål för handel på marknadsplatsen.

Teckningsoption (TO) – En teckningsoption är ett värdepapper som tilldelas exempelvis vid teckning av units i en företrädesemission. Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till en viss kurs under en viss bestämd tid. Detta kallas då optionsinlösen eller inlösenperioden. Det kan förekomma handel av teckningsoptioner.

Interimsaktie (IA) – Interimsaktier är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning av aktier i ett optionsinlösen innan det nya aktiekapitalet är registrerat. IA tas inte upp till handel och konverteras automatiskt utan att du behöver göra något efter att inlösenperioden är slutförd.

UnitUnit är ett samlingsnamn för ett värdepapper som innehåller flera typer av instrument, oftast aktier och teckningsoptioner eller aktier och konvertibler. Oftast är teckningsoptionen i unitsen vederlagsfri (gratis).

LikviddagLikviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Euroclear Sweden ABEuroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Alla bolag som noteras på en marknadsplats måste ansluta sig till Euroclear och att ansluta sig innebär att bolagets aktiebok övergår till Euroclears ansvar. Att ansluta sig till Euroclear innebär att ägarna i bolaget kan se sina aktier på sina depåer i sin bank.

Första dag för handelFörsta dag för handel är första dagen som det är möjligt att lägga köp- och säljordrar i ett värdepapper på börsen.

Sista dag för handelSista dag för handel är sista dagen som det är möjligt att lägga köp- och säljordrar i ett värdepapper på börsen.

Utbokning/leverans av värdepapperInnebär att vi överför värdepapper från vårt konto till ett konto som ägs av din bank, din bank överför sen i sin tur värdepapperna till din depå (ISK eller dylikt) hos dem.

EmissionEn emission genomförs för att tillgodose ett bolags kapitalbehov, detta kan genomföras genom olika typer av emissioner exempelvis företrädesemission, riktad emission eller spridningsemission. En emission innebär i korthet att bolaget ger ut fler aktier som tecknas och betalas av nya investerare eller av befintliga aktieägare. På så sätt får bolaget in kapital för att tillgodose kapitalbehovet.

IPOStår för Initial Public Offer och innebär att ett bolag ska noteras på börsen, dvs en börsintroduktion. Aktiebolaget gör då sina aktier tillgängliga för handel på en börs (exempel Nasdaq eller Spotlight Stock Market). Detta kan ske genom en nyemission av aktier för att få in nytt aktiekapital till företaget eller att existerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt innehav till nya investerare på aktiemarknaden.

Riktad emissionÄr en emission som endast erbjuder en begränsad krets investerare att investera. Emissionen är därför inte tillgänglig för allmänheten att teckna sig i.

ObligationEn obligation är ett räntebärande instrument, det är ett enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till exempelvis ett bolag eller staten. I gengäld från innehavaren oftast ränta på utlånat belopp.

KonvertibelEn konvertibel är ett skuldebrev utgivet av ett bolag, detta kan sedan under en förutbestämd tid konverteras till aktier till en förutbestämd kurs. Om konverteringen ej genomförs utförs ofta en fullständig återbetalning av lånet inom en bestämd tid inklusive ränta.

Investeringssparkonto (ISK) – ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan.  

Kapitalförsäkring (KF) – KF är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

DepåkontoEn värdepappersdepå är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder, tillskillnad från ISK och KF behöver du vid innehav på en depå, betala skatt för varje försäljning du gör med vinst.

VP-konto/ServicekontoEtt värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper. Ett VP-konto/Servicekonto börjar alltid med tre nollor (000) och består av totalt tolv siffror.

Värdering (pre-money)Värderingen beslutas av bolagets styrelse innan en emission genomförs. Ett bolags värdering är totalt antal aktier i bolaget multiplicerat med kursen per aktie. 

Värdering (post-money)Värderingen efter att en emission genomförts och nya pengar tagits in till verksamheten. Exempel: Pre-money värderingen är 30 miljoner SEK. Emissionen är på 10 miljoner SEK vilket innebär en post-money värdering är 40 miljoner SEK.

TeckningstidTeckningstiden är den tidsperiod det går att teckna i olika typer av emissioner, när teckningstiden är avslutad kan du inte lägre anmäla din teckning.

AvstämningsdagAvstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis kontant utdelning eller rätt att delta i en emission. Observera att affärer med värdepapper på marknaden går igenom två (2) bankdagar efter affären är gjord, vilket innebär att du måste köpa aktier senast två (2) bankdagar innan avstämningsdagen för att vara en registrerad aktieägare på avstämningsdagen.

MarknadsplatsDet finns två olika sorters finansiella marknadsplatser där köpare och säljare möts, exempel på detta är börser och handelsplattformar (MTF). Börser (eller reglerad marknad som det också kallas) ställer högre krav på företagen vars aktier ska handlas på börsen än vad handelsplattformarna gör, vilket i sin tur leder till en mer reglerad marknad. Exempel på börs: Nasdaq Stockholm. Exempel på MTF: Nasdaq First North Growth Market eller Spotlight Stock Market.

EmissionsinstitutEtt emissionsinstitut ansvarar för planering, hantering och genomförande av emissioner. Emissionsinstitutet sköter framför allt de administrativa och tekniska uppgifterna i Euroclear Sweden AB (värdepapperscentralen) men kan även hjälpa till med exempelvis projektledning kring olika emissioner. Ett emissionsinstitut behöver tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamhet samt särskilda avtal med Euroclear för att vara emissionsinstitut.

AvräkningsnotaEn avräkningsnota är en specifikation på köpta eller sålda värdepapper. Avräkningsnotan ska innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det ska även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i. En avräkningsnota är att likställa med en faktura.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing
Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.