Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Hantering av intressekonflikter

Nordic Issuing är såsom externt emissionsinstitut ett varumärke inom ATS Finans-koncernen. Inom ATS Finans AB bedrivs även annan typ av värdepappersrörelse under verksamhetsgrenarna Sedermera Fondkommission (finansiell rådgivare) och Spotlight Stock Market (marknadsplats). Utförligare beskrivningar av hantering av intressekonflikter går att finna på deras respektive hemsidor. För att särskilja Nordic Issuing från övriga verksamheter och undvika potentiella intressekonflikter finns inom koncernen omfattande fastställda rutiner för hantering av intressekonflikter. Nordic Issuing fungerar som externt emissionsinstitut, ofta när bolag genomför kapitaliseringar utan finansiell rådgivare, men som varumärke inom samma bolag som Sedermera Fondkommission finns ibland överlappande organisationshantering. Bl.a. har av denna anledning separata IT-system m.m. införts för att säkerställa att tjänsterna som Nordic Issuing utför som externt emissionsinstitut separeras från Sedermera Fondkommissions verksamhet och från Sedermera Fondkommissions Corporate finance-relaterade personal. Nordic Issuing lämnar gärna ytterligare information om hantering av intressekonflikter vid ytterligare frågor.

Nordic Issuing ska enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster samt förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter.

Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter. Nordic Issuing arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att du som kund ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss.

Samtliga anställda inom ATS Finans-koncernen har ett ansvar att identifiera och rapportera faktiska eller potentiella intressekonflikter. Detta gäller särskilt i förhållande till nya projekt eller uppdrag som Nordic Issuing åtar sig. Alla anställda inom ATS Finans-koncernen erhåller utbildning avseende korrekt hantering av intressekonflikter och är medvetna om att de är ansvariga för att identifiera situationer som kräver rapportering och hantering i enlighet med ATS Finans interna regelverk.

Bolaget hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg:

  1. Identifiering
  2. Rapportering
  3. Bedömning/eskalering
  4. Hantering/lösning
  5. Eventuellt tillhandahållande av information om intressekonflikt till kund
  6. Rapportering/dokumentation
  7. Uppföljning

Nordic Issuing har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter genom en uppdelning i olika organisatoriska enheter för åtskillnad av affärsfunktioner. Nordic Issuing har vidare genom sina arbetsprocesser skapat dualitet i sin verksamhet för att ingen enskild person ska kunna vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller Nordic Issuing på bekostnad av en kund eller annan motpart.

Samtlig personal inom ATS Finans-koncernen har även förbud att handla med finansiella instrument på svenska MTF:er. Förbud mot handel gäller även i bolag vilka Nordic Issuing har ett kundförhållande till.

För ytterligare information om hantering av intressekonflikter inom ATS Finans-koncernen hänvisas till information på koncernens övriga verksamhetsgrenars hemsidor (www.sedermera.se respektive www.spotlightstockmarket.com).