Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Hantering av intressekonflikter och incitament

Hantering av intressekonflikter

Nordic Issuing ska enligt lag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av tillståndspliktiga tjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Nordic Issuing arbetar löpande med att identifiera, hantera och eliminera intressekonflikter genom att införa regler och bygga upp olika kontrollsystem. Allt för att bidra till en sund värdepappersmarknad och att alla kunder ska kunna känna trygghet i sina affärer med oss.

Nordic Isusing har därför bland annat etablerat en funktion för hantering av intressekonflikter (”Intressekonfliktsfunktionen”) som tillhandahålls av den legala rådgivaren MCL. Funktionen har i uppdrag att bistå verksamheten i att bedöma och ge råd kring hantering av intressekonflikter samt administrativ hantering av dokumentation och intern rapportering avseende intressekonflikter.

Nordic Issuing arbetar löpande för att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Nordic Issuing, något närstående bolag eller någon närstående person till dessa och en kund eller mellan kunder i samband med projekt och uppdrag.

Nordic Issuing ska särskilt beakta intressekonflikter som kan uppstå som en följd av ersättningar eller förmåner från institutets eget ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer.

En intressekonflikt föreligger när det uppstår en konflikt mellan Nordic Issuings intressen eller intressena hos personer med anknytning till Nordic Issuing och Nordic Issuings skyldigheter mot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av Nordic Issuings kunder mot vilka Nordic Issuing har en skyldighet. Intressekonflikter som identifieras ska löpande rapporteras i enlighet med Nordic Issuings interna regelverk. Om de åtgärder som har vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt av intressekonflikter ska Nordic Issuing informera kunden om intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en emissionstjänst för kundens räkning.

Nordic Issuing hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg:

1.      Identifiering
2.      Rapportering
3.      Bedömning
4.      Hantering
5.      Eventuellt tillhandahållande av information om intressekonflikt till kund
6.      Dokumentation
7.      Uppföljning

Nordic Issuing har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter genom en uppdelning i olika organisatoriska enheter för åtskillnad av affärsfunktioner. Nordic Issuing har vidare genom sina arbetsprocesser skapat dualitet i sin verksamhet för att ingen enskild person ska kunna vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller Nordic Issuing på bekostnad av en kund eller annan motpart.

Samtlig personal på Nordic Issuing har även förbud att handla med finansiella instrument på Spotlight Stock Market, med undantag för Spotlight Groups aktie. Förbud mot handel gäller även i bolag vilka Nordic Issuing har ett kundförhållande till.

Information om tredjepartsincitament

Nordic Issuing varken utger eller erhåller incitament från tredje part eller person som agerar för tredje parts räkning.