Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

VD

Ida Nordehammar är Nordic Issuings VD. VD är ansvarig för samtliga transaktioner som Nordic Issuing genomför. VD ansvarar därtill, tillsammans med Nordic Issuings ledningsgrupp och ekonomifunktion, för bland annat Nordic Issuings interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av kontrollfunktioner. VD är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen tillhandahålls av Nordic Issuings moderbolag Spotlight Group AB. Ansvarig för funktionen är Chief Financial Officer (”CFO”) Mikael Renck. Funktionen ansvarar för den löpande bokföringen, bokslut, deklarationer, fakturor, betalningar samt är ansvarig för löpande rapportering till Finansinspektionen. Funktionen är underställd och rapporterar direkt till styrelsen.

De tre försvarslinjerna

Nordic Issuing är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Som värdepappersbolag ställs särskilda krav på verksamhetens interna styrning och kontroll. Nordic Issuing arbetar utifrån, den i branschen etablerade, modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Nordic Issuing en effektiv riskhantering och intern styrning och kontroll.

I den första försvarslinjen ingår framför allt styrelse, VD, ledningen och CFO. Dessa är verksamhetens primära riskägare och ansvarar för att verksamheten upprätthåller en hållbar riskkultur.

Den andra försvarslinjen, som omfattar funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll, är oberoende från den affärsdrivande verksamheten. Dessa funktioner ansvarar för att kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen i arbetet med intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en tillfredställande och effektiv kontrollmiljö i Nordic Issuing. Dessa kontrollfunktioner ansvarar även för att analysera, följa upp och rapportera arbetet till styrelse.

Huvudansvarig för Nordic Issuings funktion för riskhantering (Risk Manager) är Nils Lansing (jur.kand.), huvudansvarig för Nordic Issuings funktion för regelefterlevnad (Compliance Officer) är Alexander Curling (jur.kand). Funktionerna har outsourcats koncerninternt genom den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic AB (”MCL”) och är direkt underställda Nordic Issuings styrelse.

Nordic Issuings ledning sammanträder löpande med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Det övergripande syftet med internrevisorns granskning är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt. I arbetet ingår bl.a. att granska och utvärdera första och andra försvarslinjens organisation, rutiner och processer utifrån effektivitets- och ändamålsperspektiv. Internrevisionen rapporterar till styrelsen och följer upp att de rekommendationer som lämnas följs. Bolagets ledning sammanträder löpande med internrevisionsfunktionen. Internrevisorn rapporterar kvartalsvis till styrelsen.