Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Redogörelse för Bolagets ersättningspolicy

Nordic Issuings ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställts upp i externa regler och överensstämmer med de ersättningsregler som fastställts för Spotlight Group AB och dess dotterbolag. Styrelsen för Nordic Issuing fastställer och uppdaterar årligen en ersättningspolicy utifrån Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) efter beredande av Ersättningskommittén. Nordic Issuings systerbolag, juristbyrån MCL, bevakar regelförändringar och föreslår löpande uppdateringar i Nordic Issuings ersättningsregler. En översyn av regelverket sker minst en gång per år och därutöver i samband med förändringar av externa regler eller interna förutsättningar. Vid uppdatering av Ersättningspolicyn är representanter från Riskkontrollfunktionen och Compliancefunktionen delaktiga.

Styrelsen har, vid en sammanvägd bedömning, beslutat att samtliga anställda ska erhålla fast lön med möjlighet till rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas endast ut om ersättningskommittén och koncernledning gjort bedömning av kriterier som framgår av ersättningspolicyn. Det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar där den rörliga ersättningen inte i något fall får vara större än den fasta ersättningen. Genom att balansen upprätthålls skapar ersättningsstrukturen inga incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Nordic Issuings intressen till potentiell skada för kundens intressen. Varje år granskar internrevisorn att ersättningssystemet överensstämmer med ersättningspolicyn och rapporterar resultatet till styrelsen.