Nordic Issuing

Anslutning till Euroclear

Våra tjänster

Bli avstämningsbolag – anslutning av bolag till värdepapperscentral

Anslutning av bolag till Euroclear Sweden AB

Vad är Euroclear Sweden AB?

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) är Sveriges enda värdepapperscentral. Euroclear har varit verksamma i Sverige sedan början av 1970-talet för att underlätta för bolag att emittera sina aktier digitalt och blev en del av den internationella Euroclear-koncernen under sent 2000-tal.

Det är i Euroclears värdepapperssystem som all avveckling av värdepapper, till följd av handel på de svenska marknadsplatserna, äger rum. Detta innebär att handlade instrument (till exempel aktier) levereras till sina nya ägare i utbyte mot den likvid som erlagts för köpet.

Samtliga börsnoterade bolag i Sverige är anslutna till Euroclear, och cirka 50 banker och finansiella institut har tillgång till Euroclears system för att kunna hantera corporate actions på marknaden.En anslutning av bolagets aktier till Euroclear innebär förenklat att aktierna digitaliseras, alltså att de blir synliga på en depå eller ett värdepapperskonto hos banken. Vid en anslutning övergår bolaget från att vara ett kupongbolag till att bli ett avstämningsbolag, och aktieboken går från att föras av bolaget själva till att föras av Euroclear. Att ansluta ett bolags aktier till Euroclear är ett krav vid till exempel en notering. För att ansluta sig till Euroclear behöver man som bolag använda sig av ett emissionsinstitut. Nordic Issuing kan bistå från start till mål i anslutningsprocessen.

Hur ser processen ut vid en anslutning till Euroclear, och vad innebär det för er som Bolag?

Vid en anslutning till Euroclear är det oftast ni som Bolag som ser ett behov av att era aktier ska bli elektroniska. Innan aktierna är anslutna till Euroclear kan till exempel aktieägarna inte se sitt innehav på sin depå/värdepapperskonto, vilket kan vara en anledning att ansluta Bolaget aktier till Euroclear. En annan anledning kan vara om en notering av Bolaget står för dörren inom en snar framtid – då är elektroniska aktier ett krav för att aktieägare ska kunna handla med sina värdepapper.

Hela anslutningsprocessen hos Euroclear brukar ta cirka 4-5 veckor, då viss handläggning krävs och då Euroclear efterfrågar en del information för att kunna ansluta er som bolag till deras system. Bland annat behövs en uppdaterad aktiebok, ansökningsblanketter och underlag för leverans av de befintliga aktierna till aktieägarna. Vid anslutningsprocessen fungerar vi som emissionsinstitut som en mellanhand för att informera er som bolag om vilka handlingar som ska tillhandahållas Euroclear, samt för att tillse att dessa är korrekta och att de styrks i form av vidimering av oss som emissionsinstitut.

När ert bolag är anslutet till Euroclear kommer ni, genom ert emissionsinstitut, kunna genomföra diverse corporate actions i samband med till exempel kapitaliseringar eller andra transaktioner. Det kan innebära att ansluta fler aktieslag eller andra värdepapper, emittera teckningsoptioner eller göra utdelningar. Dessutom kommer Euroclear från och med anslutningsdagen att föra er aktiebok för bolagets räkning.

Vilka krav finns det för er som bolag för att kunna anslutas till Euroclear?

För att ett bolags aktier ska kunna anslutas till Euroclear ställs vissa krav på bolaget. Bland annat måste 90% av aktierna i bolaget vara kontoförbara. Detta tillämpas på antal aktier, antal aktieägare och antal röster som aktierna representerar, och samtliga tre kategorier måste uppfylla kravet om 90% för att vi som emissionsinstitut ska kunna slutföra anslutningen av aktierna i bolaget.

Ett annat krav för att aktierna ska kunna anslutas digitalt är att inga fysiska aktiebrev ska vara utgivna i bolaget. Fram till 1990 använde man i Sverige fysiska aktiebrev, vilka intygade en persons eller ett företags ägande av aktier i ett bolag. Dessa dematerialiserades och ersattes av elektroniskt registrerade aktier.

Anslutning av bolag till VP Securities A/S i Danmark

Vem är VP Securities A/S?

Ett bolag kan välja att ansluta sig till VP Securities A/S i Danmark om det exempelvis vill notera sina aktier och att handeln ska genomföras i danska kronor istället för svenska kronor. Det är vanligt att danska bolag vill notera sig i Sverige men ändå behålla den danska valutan. För att göra det måste en anslutning ske till VP Securities A/S i Danmark istället för till Euroclear i Sverige, då Euroclear inte tillhandahåller danska kronor i sitt system. En anslutning till VP Securities A/S innebär samma sak som en anslutning av till Euroclear Sweden AB – aktierna i bolaget digitaliseras och aktieboken förs därefter inte av bolaget längre.

Cross-border anslutningar

Danska bolag som vill notera sina aktier i Sverige måste alltid först ansluta sina aktier till VP Securities A/S för att sedan även ansluta sig till Euroclear Sweden AB. Detta är nödvändigt om bolaget är danskt och önskar emittera sina värdepapper för handel i svenska kronor. Detta möjliggör för så kallade cross-border transaktioner, där de elektroniska värdepappren som är anslutna hos VP Securities ”speglas” över till det svenska systemet hos Euroclear,  och handeln därefter sker i svenska kronor.