Nordic Issuing

Riktad emission

Våra tjänster

Riktad emission

Riktad emission

En riktad emission innebär att ett bolag riktar emissionen till en begränsad krets investerare där enbart den eller de parter som omfattas av emissionsbeslutet (ett formellt beslut från extra bolagsstämma) tecknar sig i emissionen. Erbjudandet riktar sig alltså inte till allmänheten likt en IPO,  utan bolaget har på förhand bestämt vilka parter som ska få teckna i emissionen. Riktade emissioner kan vara en följd av till exempel ett förvärv av en fastighet eller en konvertering av ett lån, eller rent av en investering för att stärka ägarbilden i bolaget.

Viktigt för ett bolag att tänka på

Enligt den svenska aktiebolagslagen måste ett bolag alltid, i första hand rikta sig till sina befintliga aktieägare för att anskaffa nytt kapital. Bolaget får dock med välgrundande undantag göra en riktad emission till en begränsad krets investerare och därav förbise aktieägarnas företrädesrätt.

Oavsett anledningarna till genomförandet av en riktad emission innebär det alltid, för ett Euroclear-anslutet bolag, att aktier eller andra värdepapper ska levereras till en eller flera parter. Detta kan vi som emissionsinstitut bistå med, liksom övrig kommunikation med Euroclear i ärendet. Även en del legala dokument ska upprättas och registrering av emissionen ska ske hos Bolagsverket, vilka bolagets legala rådgivare oftast hanterar.

Blockpostförsäljning

En blockpostförsäljning innebär att en försäljning av ett och samma värdepapper, oftasti en större volym görs i ett bolag. Det finns en på förhand bestämt säljare (aktieägaren) och en på förhand bestämd köpare som kommer överens om antal aktier, pris per aktie och genomför transaktionen utanför marknaden. Detta är någon vi som emissionsinstitut kan administrera. Vid genomförandet av blockposter agerar vi således mellanhand när köpeskilling och värdepapper byter ägare, och ser därigenom till att båda parter möts enligt överenskommelse.