Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

ABAS Protect AB

Tillbaka till alla uppdrag

ABAS Protect AB

13 nov - 24 nov 2023Optionsinlösen

ABAS Protect AB

Teckning av aktier

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 13 november - 24 november 2023

Pris per aktie: 7,25 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 22 november 2023

Erbjudandets omfattning: 807 682 aktier motsvarande ca 5,86 MSEK

Villkor: Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).