Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Klagomål och visselblåsning

Klagomål

Nordic Issuings ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med alla kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster som värdepappersbolag. Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Nordic Issuing erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Nordic Issuing med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Nordic Issuing att du vänder dig till den kontaktperson som Nordic Issuing har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Nordic Issuing snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit ska du skriftligen kontakta Nordic Issuings klagomålsansvarig enligt nedan. Om du vill anmärka på en tjänst är Nordic Issuing tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Om du inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning eller känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad så kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).

Klagomålsansvarig för Nordic Issuing är Ida Nordehammar. För det fall att det är klagomålsansvarig själv som är föremål för klagomål inträder regelefterlevnadsfunktionen som klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är också kontaktperson mot Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt ARN för frågor avseende klagomål.

Vid eventuella klagomål vänligen kontakta oss via följande e-postadress: klagomal@nordic-issuing.se.

Alternativt kan vanlig post skickas till adress:

Nordic Issuing AB
Att: Klagomålsansvarig
Stortorget 3
211 22 Malmö

 

Visselblåsning

Nordic Issuing AB (”Bolaget”) eftersträvar ständigt högsta ambitionsnivå avseende ärlighet, ansvarstagande och god affärsetik. Bolaget ställer internt krav på regelefterlevnad och civilkurage. Således förväntas anställda och övriga uppdragstagare rapportera eventuella farhågor avseende någon del av Bolagets verksamhet. Bolaget har sålunda vidtagit åtgärder för att underlätta rapportering av oegentligheter och felaktigt agerande i syfte att göra Bolagets ledning uppmärksam på misstankar om sådant beteende.

Anmälan ska i i första hand överlämnas till Nils Lansing via e-post till nils.lansing@mcl.law, per telefon till telefonnummer +46 70 935 21 02 eller skriftligen till:

Markets & Corporate Law Nordic AB

Att: Nils Lansing

Stortorget 3

211 22 Malmö

I andra hand ska anmälan överlämnas till Alexander Curling via e-post till alexander.curling@mcl.law per telefon till telefonnummer +46 72 601 27 77 eller skriftligen till:

Markets & Corporate Law Nordic AB

Att: Alexander Curling

Stortorget 3

211 22 Malmö