Nordic Issuing

Solves your issues

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Nordic Issuing

Förutsättningar

Nordic Issuing AB, org. nr. 559338-2509 (”Nordic Issuing” eller ”Uppdragstagaren”), är ett dotterbolag till Spotlight Group AB, org.nr. 556797-0750,  och står under Finansinspektionens tillsyn. Nordic Issuing baserar samtliga uppdragsavtal, och aktuella uppdrag, på att den information och de förutsättningar som motparten (”Bolaget”) har lämnat till Uppdragstagaren är riktiga. Vidare förutsätter varje uppdrag att i) Bolaget tillhandahåller Uppdragstagaren den information som efterfrågas, ii) att Bolaget deltar i de möten som krävs samt iii) att Bolaget fattar erforderliga beslut som anvisas av Uppdragstagaren. Bolaget och Uppdragstagaren benämns nedan gemensamt för ”Parterna”.

Brister Bolaget i uppfyllandet av förutsättningarna enligt ovan, till den grad att Uppdragstagaren inte kan fullfölja sitt uppdrag, äger Uppdragstagaren rätt att frånträda uppdraget med rätt till ersättning från Bolaget för nedlagt arbete och kostnader.

Uppdragstagaren äger rätt att, vid behov, anlita underleverantörer eller andra rådgivare inom ramen för uppdraget. Kostnader för sådana underleverantörer eller andra rådgivare betalas som utgångspunkt av Uppdragstagaren. Ifall underleverantören uppenbart behövs för fullgörandet av uppdraget eller om Uppdragstagaren anlitar sådan underleverantör efter samråd med Kunden betalas kostnaden av kunden enligt punkten ”Externa kostnader” nedan.

För det fall uppdraget innebär att Nordic Issuing producerar eller distribuerar finansiella instrument är en av Nordic Issuing genomförd och godkänd produktgodkännandeprocess en förutsättning för avtalets fullgörande.

Externa kostnader

Bolaget ska svara för kostnader i samband med genomförandet av uppdraget, som utförs av externa parter. Exempel på kostnader som Bolaget ska svara för i samband med uppdraget är kostnader för tryckning av prospekt, anmälningssedlar/dokument, översättning, annonsering, kostnader hänförliga till värdepapperscentralen, externa courtage-kostnader, porto eller motsvarande kostnader för revisorer, konsulter, myndighetsavgifter och eventuella stämpelskatter m.m. Dessa kostnader gäller, utöver den ersättning som Bolaget ska betala till Uppdragstagaren enligt uppdraget och som accepterats. Uppdragstagaren äger rätt att fakturera Bolaget ett administrativt påslag om fem (5) procent av de externa kostnaderna som faktureras Bolaget i enlighet med ovan. Om inget annat överenskommits tillfaller räntor på klientmedelskonto Uppdragstagaren. I annat fall faktureras Bolaget faktiska kostnader och avgifter för/på kontot.

Arvode

Om inte annat avtalats bestäms Uppdragstagarens arvoden av den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid, det värde som uppdraget avser, eventuella risker för Uppdragstagaren och den tidspress som gällt för uppdraget. Som utgångspunkt debiterar Uppdragstagaren uppdrag på löpande räkning med 2 500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.

För det fall fast pris inte har avtalats debiteras eventuellt merarbete för ändringar och tillägg av uppdragets omfattning på löpande räkning med 2 500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.

I arvodet ingår inte ersättning för Uppdragstagaren egna skäliga kostnader såsom resor, uppehälle och andra kommunikationskostnader i samband med fullgörandet av uppdraget i Sverige eller utomlands. I samband med resor relaterade till uppdraget ålägger Uppdragstagaren Bolaget, om inget annat avtalas, en kostnad om 750 kronor per restimme och person. Uppdragstagaren eventuella utlägg för kostnader enligt denna punkt faktureras löpande. Enskilda resekostnader överstigande 10 000 kronor ska i förväg stämmas av och godkännas av Bolaget.

Förändringar av uppdragets omfattning och utförande

Förändringar i det avtalade uppdraget som görs i samråd mellan Nordic Issuing och Bolaget som avser eventuellt emissionsupplägg, emissionsvolym, förändring av emissionsvillkor, tillägg för utgivande av kompletterande aktierelaterade instrument såsom bl.a. teckningsoptioner och avskiljningsbara teckningsrätter, ska automatiskt anses omfattas av det aktuella uppdraget. Om inget annat överenskommes ska eventuellt merarbete för sådana ändringar och tillägg av uppdragets omfattning och utförande debiteras Bolaget på löpande räkning enligt Nordic Issuings vid var tid gällande timtaxa.

Mervärdesskatt

Samtliga priser anges exlusive moms. Beroende på vilken tjänst Nordic Issuing levererar tillkommer moms, i enlighet med upprättad offert. För de finansiella tjänster som Nordic Issuing inte fakturerat mervärdeskatt är Bolaget ansvarig, utan begränsning i tiden, för av skattemyndighet eller domstol i efterhand påförd mervärdeskatt.

Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av Avtalet med Uppdragstagaren informeras och medges att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Uppdragstagaren för administration och fullgörande av uppdraget. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inkluderat dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”), med tillhörande genomförandeförfattningar eller motsvarande senare lagstiftning som kommer att införas till skydd för behandlingen av personuppgifter, och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig för var tid gällande reglering inom området.

För fullständig information gällande Uppdragstagarens personuppgiftshantering se Uppdragstagarens integritetspolicy som finns tillgänglig på hemsidan www.nordic-issuing.se.

Inspelning av samtal m.m.

Bolaget informeras härmed om att Nordic Issuing kan spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan Bolaget och Nordic Issuing som kan antas leda till en transaktion. Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med Kunderna för administration och fullgörandet av uppdraget.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Uppdragstagaren har i vissa fall skyldighet att utföra kontroller av Bolaget i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,  Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig vid var tid gällande reglering inom området. Bolaget är införstådd med att det är en förutsättning att dessa kontroller genomförs och godkänns för att Uppdragstagaren  ska kunna utföra uppdrag åt Bolaget.

Frånträde och uppsägning

Uppdragstagaren äger rätt att avträda från uppdraget om Bolaget trots påminnelse inte betalar begärt förskott, förfallen faktura, hamnar på obestånd eller inte lämnar den information som Uppdragstagaren behöver för att fullgöra uppdraget eller om Bolaget motverkar eller inte hörsammar den rådgivning som tillhandahålls.

Ansvar

Skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser ska äga tillämpning på Uppdragstagarens ansvar och ersättningsskyldighet i anledning av uppdraget med följande tillägg. Uppdragstagarens sammanlagda ansvar och ersättningsskyldighet ska, om inte skada orsakats till följd av Uppdragstagarens grova vårdslöshet, inte överstiga ett belopp som motsvarar det lägsta av  den totala ersättning som Uppdragstagaren erhållit för uppdraget eller femhundratusen (500 000) kronor. Uppdragstagaren ska under inga omständigheter ansvara för eventuella brister i uppdraget för det fall de föranletts av att Bolaget brustit i sina åtaganden gentemot Uppdragstagaren.

Uppdragstagaren ansvarar inte för s.k. indirekta skador. Om tredje man riktar anspråk eller krav mot Uppdragstagaren med anledning av uppdraget, ska Bolaget ersätta och hålla Uppdragstagaren skadeslöst för alla kostnader som kan uppkomma till följd av sådana anspråk eller krav, inklusive, men inte begränsat till, ersättningar till tredje man, rättegångs- och utredningskostnader, ombudsarvoden och kostnader hänförliga till Uppdragstagarens eget arbete.

Åtagandet att hålla Uppdragstagaren skadeslöst ska dock inte gälla i de fall tredje mans anspråk och krav mot Uppdragstagaren uteslutande orsakats av eller grundas på Uppdragstagarens egen skadeståndsgrundande vårdslöshet vid utförandet av uppdraget. Uppkommer ersättningsgill skada för Bolaget, som har orsakats av Uppdragstagaren utförande av uppdraget, ska Bolaget inte äga rätt att avkräva enskild arbetstagare hos Uppdragstagaren något ersättningsansvar utan ska enbart vända sig till Uppdragstagaren med eventuellt ersättningsanspråk. För det fall enskild arbetstagare hos Uppdragstagaren avkrävs ansvar av tredje man till följd av Uppdraget ska Bolaget hålla arbetstagaren skadeslös enligt samma principer som anges ovan avseende Uppdragstagaren.

Friskrivning avseende skatterättsliga frågor

Uppdragstagaren bedriver inte skatterådgivning. De tjänster som Uppdragstagaren erbjuder omfattar inte rådgivning i skatterättsliga frågor. För det fall de tjänster som Uppdragstagaren tillhandahåller skulle komma att innefatta råd hänförliga till beskattning, ska Uppdragstagaren inte bära något ansvar i den delen. Uppdragstagaren ska inte i någon del kunna hållas ansvarigt för beskattningskonsekvenser som uppkommer till följd av uppdraget med Uppdragstagaren. Uppdragstagaren uppmanar Bolaget att anlita kompetent skatterådgivare för rådgivning och bedömning av samtliga eventuella skattekonsekvenser som de råd och anvisningar som Uppdragstagaren lämnar kan medföra.

Ansvar för  finansiell kommunikation

För det fall uppdraget omfattar upprättande av t.ex.texter till prospekt/memorandum, texter, ekonomisk information och layout till Bolaget sker detta enligt skriftliga och muntliga instruktioner från Bolaget. Godkännande från Finansinspektionen eller marknadsplatsen i fråga innebär inte någon garanti från Uppdragstagaren att sakuppgifterna i prospektet/memorandumet är korrekta eller fullständiga. Detta eftersom ansvar för sakuppgifter alltid åvilar styrelsen i det kundbolag som beställt texterna till prospektet/memorandumet från Uppdragstagaren.

Force Majeure

Uppdragstagaren ansvarar inte för skador som orsakats Bolaget till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, naturkatastrofer, extrema väderförhållanden,  epidemier/pandemier, terror attack, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Uppdragstagaren är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Uppdragstagarens användning av Bolagets namn

Bolaget är införstådd med att Uppdragstagaren på egen bekostnad har rätt att i media och andra sammanhang referera till Avtalet med Bolaget genom att använda Bolagets namn och/eller logotyp och/eller företagsnamn.

Bolagets användning av Uppdragstagarens namn

Bolaget förbinder sig att inte nyttja Uppdragstagarens namn, logotyp eller firma utan att först ha inhämtat Uppdragstagaren skriftliga medgivande. Återkallas Uppdragstagarens medgivande upphör Bolagets rätt att nyttja Uppdragstagarens namn, logotyp och företagsnamn.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Uppdragstagaren genererar i samband med uppdraget tillhör Uppdragstagaren. Kunden har dock rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Uppdragstagaren ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Sekretess

För det fall separat sekretessavtal inte tecknas mellan Uppdragstagaren och Bolaget gäller följande sekretessförpliktelses omfattning och åtaganden (”Sekretessförbindelsen”):

 • I samband med inledande diskussioner, möten och eventuellt efterföljande Avtal kan Parterna komma att få tillgång till konfidentiell information avseende varandras verksamhet. Informationen kan vara av såväl teknisk, avtalsmässig som ekonomisk/kommersiell natur, (”Informationen”) och kan komma att erhållas såväl muntligen som skriftligen.
 • Sekretessförbindelsen gäller Information som Parterna erhåller eller som framkommer i utförandet av uppdraget, oavsett i vilken form Informationen erhålls.
 • Parterna förbinder sig att inte använda Informationen för annat syfte än i samband med uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att inte föra Informationen vidare till utomstående. I den mån inget annat avtalats gäller sådan förbindelse inte i förhållande till Uppdragstagarens koncernförebindelser. Om Uppdragstagaren inom ramen för uppdraget anlitar eller samarbetar med annan underleverantör eller rådgivare har Uppdragstagaren rätt att lämna ut sådan information som anses vara relevant för fullgörandet av uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att inte kopiera, eller göra utdrag ur, dokument eller andra bärare av Information i annan omfattning än vad som följer av uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att på den andra partens begäran återlämna eller förstöra alla exemplar av dokument eller andra bärare av Informationen. Detta gäller dock med undantag för sådana handlingar som Parterna måste behålla enligt gällande lagstiftning eller i enlighet med god redovisningssed.
 • Parterna förbinder sig att förvara handlingar, som innehåller Informationen, samt samtliga kopior därav på betryggande sätt.
 • Bestämmelserna ovan gäller inte Information som (i) är allmänt känd utan att det beror på brott mot uppdraget eller mot sekretessförbindelse som anställd eller uppdragstagare ska ha ingått enligt uppdraget, (ii) part redan hade innan den erhölls från den andra parten och/eller tredje part, (iii) Uppdragstagaren har skyldighet att rapportera enligt vid var tid gällande rätt.
 • Parterna ansvarar för att dess anställda, underleverantörer och rådgivareiakttar samma sekretessregler som Parterna enligt Sekretessförbindelsen.
 • Parternas åtagande enligt Sekretessförbindelsen gäller med de begränsningar som följer av vid var tid gällande lag om offentlighet och sekretess samt domstols eller myndighets beslut.
 • Sekretessförbindelsen gäller under tio (10) kalenderår från erhållandet av Informationen.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på samtliga avtal. Tvist i anledning av avtalat uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö och språket för förfarandet ska vara svenska.

All information som erhållits under skiljeförfarandet, samt beslut och skiljedomen som meddelats i samband med förfarandet är föremål för sekretess. Information som omfattas av konfidentialitet får inte lämnas ut till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från alla berörda parter, om detta är inte nödvändigt i den utsträckning det krävs för verkställighet av domen eller på annat sätt följer enligt lag.

Övrigt

För det fall att Bolaget har medel på klientmedelskonto hos Uppdragstagaren eller hos bolag inom annat koncernbolag tillhörande Uppdragstagaren koncern, förbehåller Uppdragstagaren sig rätten att reglera fakturor och eventuella obetalda fakturor mot Bolagets klientmedelskonto.