Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Finansiell information och data

Finansiell information och data

Nordic Issuing publicerar information om kapitaltäckning, likviditetsrisker och statistik om utförda ordrar i enlighet med Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12).

Kapitaltäckning och likviditetsrisker

Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Nordic Issuings verksamhet tidigare bedrevs inom, under särskilt företagsnamn Sedermera Fondkommission jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska ATS Finans AB lämna följande information och den ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.gainbridge.se). ATS Finans AB offentliggör information om kapitaltäckning och riskhantering gemensamt för de båda verksamhetsområdena nedan.

Uppgifter per rapporttillfälle 2021-03-31
Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Kapitalinstrument 15 791 750 kr 17 642 500 kr
varav: aktiekapital 15 791 750 kr 12 932 500 kr
varav: överkursfond 4 710 000 kr
Balanserat resultat 30 481 631 kr 53 204 663 kr
Obeskattade reserver 3 340 914 kr
Periodens resultat 6 786 996 kr 6 138 934 kr
Goodwill för immateriella tillgångar -1 186 007 kr -25 967 595 kr
Övriga immateriella tillgångar
Justeringar på grund av föreslagen utdelning -10 346 000 kr
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital -1 186 007 kr -36 313 595 kr
Kärnprimärkapital 55 215 284 kr 40 672 502 kr
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 55 215 284 kr 40 672 502 kr

 

Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 50 160 983 kr 45 181 770 kr
Institutioner 6 642 159 kr 9 289 674 kr
Företag 15 447 219 kr 21 213 109 kr
Övrigt (ej hushåll)
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)
Marknadsrisk (Schablonmetoden)
Operativ risk (Schablonmetoden) 204 413 241 kr 203 269 532 kr
Totalt riskvägd exponering 254 574 224 kr 48 451 302 kr

 

Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 21,69% 16,37%
Primärkapitalrelation 21,69% 16,37%
Total kapitaltäckningsgrad 21,69% 16,37%
Kombinerat buffertkrav 6 364 356 kr 6 211 283 kr
Kapitalkonserveringsbuffert 6 364 356 kr 6 211 283 kr
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 26 730 294 kr 26 087 387 kr
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav 26 730 294 kr 26 087 387 kr

 

Uppgifter om internt kapitalbehov ATS Finans AB   Spotlight Group-koncernen  
Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov Pelare II Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov Pelare II
Kreditrisk och motpartsrisk 4 012 879 kr 3 614 542 kr
Marknadsrisk
Operativ risk 16 353 059 kr 16 261 563 kr
Övrigt
Totalt 20 365 938 kr 19 876 105 kr

 

Uppgifter om likviditet ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 33 212 000 kr 46 449 000 kr
Finansiering, exkl klientmedel
Eget kapital 53 060 377 kr 76 986 097 kr
Skulder 29 683 610 kr 37 952 213 kr
Balansomslutning 82 743 987 kr 114 938 310 kr
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 40% 40%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 64% 67%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) 131% 122%
Bruttosoliditet (%) 68% 46%

Statistik om utförda kundorder

Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Nordic Issuings verksamhet tidigare bedrevs inom, under särskilt företagsnamn Sedermera Fondkommission jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. Statistiken offentliggörs i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet. Nordic Issuing kan åta sig att på uppdrag utföra kundorder. Med anledning av att dessa transaktioner är relativt få till antalet samt att de berörda värdepapperna enbart är noterade på en (1) marknadsplats är statistiken ovan avseende dessa transaktioner relativt kortfattad.

Aktier (Icke professionella kunder)

Marknad: Spotlight Stock Market

Handlad volym (%): 100

Utförda order (%): 100

Passiva (%): 87,50

Aggressiva (%): 12,50

Riktade (%): 0

 

Aktier (Professionella kunder)

Marknad: Spotlight Stock Market

Handlad volym (%): 100

Utförda order (%): 100

Passiva (%): 62,01

Aggressiva (%): 37,99

Riktade (%): 0”