Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Finansiell information och data

Kapitaltäckning

I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Nordic Issuing AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.nordic-issuing.se).

Kapitalbas

2022-12-31

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder   500 000 kr
   Aktiekapital    500 000 kr
   Överkursfond                                                –   kr
Ej utdelade vinstmedel   3 200 000 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)                                                –   kr
Obeskattade och andra reserver                                                –   kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen                                                –   kr
Årets resultat   754 803 kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar  454 803 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill                                                –   kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)                                                –   kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                                –   kr
Förluster för innevarande räkneskapsår –   kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                                –   kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                                –   kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital 0 kr
Kärnprimärkapital   4 454 803 kr
Övrigt Primärkapital   –   kr
Primärkapital   4 454 803 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                –   kr
Supplementärkapital                                                –   kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)   4 454 803 kr
K-faktor belopp 2022-12-31
Kundrisk (RtC)  215 961 440 kr
AUM
CMH    132 305 101 kr
ASA     83 656 339 kr
COH                                                –   kr
Marknadsrisk (RtM)  –   kr
NPR                                                –   kr
CMG
Företagsrisk (RtF)  –   kr
DTF                                                –   kr
TCD                                                –   kr
CON                                                –   kr
K-faktor kapitalkrav 2022-12-31
Kundrisk (RtC)  562 683 kr
K-AUM
K-CMH   529 220 kr
K-ASA   33 463 kr
K-COH                                                –   kr
Marknadsrisk (RtM)   –   kr
K-NPR                                                –   kr
K-CMG
Företagsrisk (RtF)    –   kr
K-DTF                                                –   kr
K-TCD                                                –   kr
K-CON                                                –   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav   562 683 kr
Fasta omkostnader kapitalkrav 2022-12-31
Föregående års fasta omkostnader 9 480 000 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader  2 370 000 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2022-12-31
Permanent minimikapitalkrav   1 500 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader  2 370 000 kr
K-faktorkrav  562 683 kr
Totalt kapitalkrav 2 370 000 kr
Tillkommande Pelare 2-krav 2022-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 188%
Primärkapitalrelation 188%
Total kapitalrelation 188%

Download PDF: Annex VI – Disclosure of own funds Nordic Issuing