Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Abelco Investment Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Abelco Investment Group AB

1 nov - 15 nov 2022Företrädesemission

Om Abelco Investment Grooup AB

Abelco är ett publikt investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech. Abelco kan genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets, bransch eller där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 28 oktober 2022

Teckningstid: 1 november - 15 november 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,055 SEK

Erbjudandets omfattning: 182 526 155 aktier

Handel med teckningsrätter: 1 november - 10 november 2022

Marknadsplats: NGM Nordic SME

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).